Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182256http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182256نقش‌آفرینی ایرانیان خارج از کشور در پیگیری اهداف دیپلماسی عمومیتا زمانی که حاکمیت درصدد ترمیم روابط و اعتماد بین خود و ایرانیان خارج از کشور نباشد، بنا بر قاعده نمی‌تواند از چنین ظرفیتی در راه رسیدن به اهداف دیپلماسی عمومی استفاده کند.2018-08-11T15:21:00+04:30182224http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182224در باب خلأ منظر سیاستی در تحلیل امر قومیچالش اساسی در سیاستگذاری قومی، تعریف دستور کار قومی خارج از گفتمان سیاسی و امنیتی‌سازی امر قومی است. به عبارت دیگر، مسئله اساسی بیشتر از آن‌که ناشی از کیفیت سیاستگذاری قومی باشد، ناشی از این موضوع است که امر قومی در دستور کار سیاستگذاری‌های عمومی کشور غایب بوده است.2018-07-01T17:44:13+04:30182114http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182114عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلیمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود.2018-03-28T13:48:00+04:30182057http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182057مهاجرین افغانستانی در ایران: فرصت‌ها و تهدیدهادر طول سال‌های پس از انقلاب، تعداد مهاجرین افغانستانی در کشور به شدت افزایش ‌یافته ‌است؛ به‌طوری‌که گاهی‌‌‌، شاهد حضور جمعیت میلیونی مهاجرین افغانستانی در کشور هستیم. در این گزارش، پس از بررسی تهدیدها و فرصت‌های موجود درباره این پدیده، پیشنهادهایی برای مواجهه با آن ارائه شده است.2018-02-18T11:38:00+03:30182055http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182055زبان ملی و قدرت نرمتوانمندی در حوزه قدرت نرم یکی از دغدغه‌های بازیگران سیاسی در دو دهه اخیر بوده است. نوشتار حاضر به بررسی نقش زبان ملی در قدرت نرم کشورها با رویکردی به سیاست کشورهای مختلف می‌پردازد.2018-02-17T10:49:48+03:30111848http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111848منشور حقوق شهروندی و مذاهب و اقوام ایرانیفربه‌سازی مقوله قومیت، دامی است که درنهایت موجب تضعیف نهاد دولت خواهد شد. اما تمایل زیادی وجود دارد که برخی از مطالبات مشروع قومی در قالب حقوق شهروندی پاسخ داده شوند. پارادوکس مهمی که در این مقطع ظاهر می‌شود این است که آیا مقوله «شهروندی» با «قومیت و قبیله» در تضاد است؟2017-04-16T18:29:00+04:30