Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)182443http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182443بهبود حکمرانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دستور کار یک شورای عالیهفته قبل اولین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی برگزار و این شورا رسماً کار خود را آغاز کرد، شورایی که برای بار سوم در حوزه مدیریت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل می‌شود.2019-06-22T23:35:00+04:30182396http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182396سهم فناوری فضایی در قدرت ملی: از امید تا پیاممطلب حاضر در تلاش برای یافتن پاسخی برای این پرسش است که دست‌یابی به فناوری فضایی و به‌کارگیری آن چه تأثیری بر شاخص‌های قدرت ملی دارد؟2019-02-24T18:01:00+03:30182383http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182383نگاهی به دوره دکتری در دانشگاه‌های سوئددر این مختصر به نکاتی درباره تحصیل مقطع دکتری در دانشگاه‌های سوئد می‌پردازیم. طبعاً پس از مطالعه الگوهای مقطع دکتری در سایر کشورها برای تحلیل سیاست‌های حاکم بر آنها در موقعیت بهتری خواهیم بود.2019-02-03T22:20:00+03:30182360http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182360عوامل فرهنگی نوآوری در ارتش‌های بزرگ دنیابا مطالعه ارتش‌های بزرگ دنیا مشخص می‌شود که این ارتش‌ها هم زمانی ارتش یادگیرنده بود‌ه‌اند. در اوایل رقابت تسلیحاتی غرب و شوروی، کشور شوروی از لحاظ تجهیزات و فن‌آوری بسیار عقب بود، اما مهمترین نقطه قوت ارتش شوروی تاکید بر مفاهیم و نظریه‌های کل‌گرایانه بومی بود. روسها به سرعت شروع به یادگیری از ارتش‌های غربی در زمینه فن‌آوری نمودند اما ساختار و مفاهیم بومی سازمانی خود را حفظ کردند.2018-12-24T19:37:00+03:30182352http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182352مسئله سیاست فرهنگی دانشگاهیموضوع مقاله حاضر نوعی «تحلیل فرهنگی» از جامعه و دانشگاه و آموزش عالی در ایران امروز است. در اینجا «سیاست فرهنگی دانشگاهی» منظور ماست نه سیاست فرهنگی در دانشگاه. استدلال اصلی متن این است که سیاستگذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران توجه جدی به گسترش «فرهنگ دانشگاهی» نکرده است.2018-12-10T18:37:00+03:30182350http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182350«پژوهش و فناوری» یا «پژوهش و نوآوری»قرار دادن پژوهش و فناوری کنار یکدیگر، خطای پارادایمی است که کشور ما را از توسعه مبتنی بر نوآوری به عقب رانده است. لذا شایسته است، بجای پژوهش و فناوری، پژوهش و نوآوری، هم در حوزه محتوایی و هم نهادی، مبدل به اولویت اصلی راهبری توسعه کشور گردد.2018-12-08T20:13:00+03:30