Network for Public Policy Studies Feedhttp://npps.ir/rss.aspxinfo@amasystem.irNetwork for Public Policy Studies (Shams)61516http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=61516ضرورت اجرای برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشورچرا اهتمام جدی برای یافتن یک راهکار اساسی جهت رفع مشکل فقدان سازوکارهای اجرا و هدایت برنامه جامع سالانه کشت بر اساس نیاز بازار، در کشور صورت نپذیرفته است؟ هدف از ارائه این مقاله پرداختن به این موضوع مهم و ارائه یک پیشنهاد کاربردی برای مدیریت یکپارچه برنامه‌های مرتبط با تهیه برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور است.2016-02-23T16:35:00+03:3021358http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=21358انقلاب زیست‌محیطی در برنامه‌های ششم و هفتم کشورهمچنان که تخریب و آلودگی محیط‌زیست کشور افزایش می‌یابد، هستند افرادی که به ما اخطار می‌دهند ولی بسیاری به این هشدارها دقت نمی‌کنند. چون افراد غافل که بر این خوان پر الوان نشسته‌اند، به سخن افراد هشیار و دلسوز گوش فرا نمی‌دهند. تغییر جدی محیط‌زیست کشور آغاز شده است و بقای همه ما در اثر پشت گوش‌انداختن این توصیه‌ها درخطر است.2015-09-28T09:06:00+03:3011274http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=11274بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل‌های شمالهدف متن حاضر بررسی مفهومی و سنجش چگونگی دسترسی جوامع محلی و استفاده آن‌ها از منابع ملی در مناطق شمال کشور است. تا از خلال این بحث علاوه بر نشان دادن سطوح وابستگی منابع، به روشن شدن آسیب‌های آن نیز منجر شود. در نهایت قرار است در این مقاله، توصیفی از جنبه‌های اجتماعی وابستگی جامعه- منابع ارائه می‌شود تا به عنوان شناختی بهتر برای اتخاذ راهی برای حفظ و پایداری نظام‌های انسانی و طبیعی در قوانین و سیاست‌ها لحاظ شود.2015-06-06T12:08:00+04:30