نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

    موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

    نویسنده: صادق جمالی |

    مدیریت آب | 19 فروردین 1397 ساعت 07:56

    اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.