نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

 • الزامات حکمرانی خوب آب

  الزامات حکمرانی خوب آب

  نویسنده: کامران داوری حمید عمرانیان |

  مدیریت آب | 29 فروردین 1397 ساعت 13:47

  نقطه شروع برای پیاده‌سازی و سپس استقرارِ هرچه بهتر مدیریت جامع، یکپارچه و مشارکتی آب در حوضه آبریز، ایجاد اجماعی قوی و همگانی در میانِ کنشگران است. جلب مشارکت کنشگران در گرو ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل است.

 • موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

  موانع قانونی و نهادی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب

  نویسنده: صادق جمالی |

  مدیریت آب | 19 فروردین 1397 ساعت 07:56

  اطمینان از مدیریت و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر بر مبنای قانون، متضمن تعریف جایگاه تنظیم‌گری با بهره‌گیری از توان نهادهای تنظیم‌گر است. برای دست‌یابی به این اهداف، نخستین گام عبارت است از ارزیابی حقوقی و ساختاری نظام مدیریت آب کشور با هدف شناسایی موانع قانونی و نهادی.