نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • الزامات حکمرانی خوب آب

    الزامات حکمرانی خوب آب

    نویسنده: کامران داوری حمید عمرانیان |

    مدیریت آب | 29 فروردین 1397 ساعت 13:47

    نقطه شروع برای پیاده‌سازی و سپس استقرارِ هرچه بهتر مدیریت جامع، یکپارچه و مشارکتی آب در حوضه آبریز، ایجاد اجماعی قوی و همگانی در میانِ کنشگران است. جلب مشارکت کنشگران در گرو ایجاد فضای گفتگو و اعتمادسازی متقابل است.