نویسنده
حوزه سیاستی
موضوع
استان

نتایج جستجو

  • امنیت آب در ایران

    امنیت آب در ایران

    نویسنده: مجید دکامین |

    مدیریت آب | 9 تیر 1395 ساعت 13:08

    بحث آب می‌تواند سرمنشأ مسئله امنیتی باشد که سیری از هشدار، خطر، تهدید و بحران را به همراه دارد. در حال حاضر، این چالش در مناطق مختلف ایران به‌شدت خودنمایی می‌کند.