1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. مهرداد مطبوع ریاحی
مهرداد مطبوع ریاحی

مهرداد مطبوع ریاحی

کارشناسی ارشد منابع تجدید شونده، دانشگاه کبک کانادا

تعداد مقالات: 11

تحصیل در رشته مهندسی تولیدات گیاهی در دانشگاه شهرکرد و فارغ التحصیلی در سال1380، کار مستمر در رشته مرتبط قبل از سفر به کشور کانادا برای ادامه تحصیل در رشته منابع تجدید شونده در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فرانسه زبان کبک، فارغ التحصیلی در سال 2007 و عضویت در مرکز تحصیل جنگل کبک (CEF) کانادا، کار در فیلد تخصصی در آزمایشگاه‌های بیولوژی، اکولوژی و دندروکرونولوژی دانشکده، کار درکمپانی بیو تکنولوژی (کشت بافت) و کمپانی های مختلف دیگر، انجام مشاوره های زیست‌محیطی، کشاورزی و آب در ایران