1. خانه >
  2. نویسندگان >
  3. نسیبه زنجری
نسیبه زنجری

نسیبه زنجری

دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تعداد مقالات: 1

  • وضعیت سلامت و رفاه اجتماعی سالمندان ایرانی و الزامات سیاستی آن

    27 دی 1396 ساعت 12:15

    سالمندان

    برای اینکه بتوان با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی دوران سالمندی خوبی را برای سالمندان کشور رقم زد نیازمند شناخت وضعیت سالمندان در کشور هستیم. در این راستا مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت سالمندان به دنبال پاسخ به این سوال است که اولویت برنامه‌ریزی در کشور برای سالمندان در کدام حوزه است.